Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Kriminalvården att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas Diarienummer: Ju2017/10014/Å

Publicerad

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, analysera hur situationen för barn som frihetsberövas kan förbättras inom ramen för Kriminalvårdens verksamhet, samt utifrån denna analys lämna förslag på åtgärder. Vid behov ska även författningsförslag lämnas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att bedöma ekonomiska och övriga konsekvenser av förslagen.

En gemensam redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 augusti 2018. Kriminalvården ska leda och administrera uppdraget.

Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer inom området.

Pressmeddelande: Myndigheter ser över situationen för barn som sitter häktade