Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism Diarienummer: Ju2018/01649

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen att redogöra för tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen kring finansiering av terrorism, i den del det rör myndigheternas arbete för att säkerställa att undandragna skattemedel inte används för finansiering av terrorism, samt analysera behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa hög effektivitet. Redovisningen ska särskilt inkludera följande.

  1. En beskrivning av hur myndigheterna var för sig och i samverkan arbetar inom det aktuella området.
  2. En redogörelse för eventuella förslag till åtgärder som kan bidra till en ökad effektivitet i arbetet.

Regeringen uppdrar vidare åt Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att återrapportera med anledning av regeringsuppdraget om att utveckla och stärka samverkan för att arbeta effektivare mot finansiering av terrorism, vilket gavs i maj 2016 (ärende Ju2016/03577/PO) och redovisades i november 2016 (ärende Ju2016/07987/PO). Återrapporteringen ska särskilt inkludera en beskrivning av de åtgärder som vidtagits och/eller planeras med anledning av uppdraget.

Säkerhetspolisen ska leda och samordna arbetet samt ansvara för att redovisa uppdragen.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 maj 2018.