Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning Diarienummer: Ju2018/01290/KRIM

Publicerad

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning och tillhörande lärarhandledning om innebörden av regeringens kommande förslag till riksdagen om en ny sexualbrottslagstiftning. Inom ramen för uppdraget ska Brottsoffermyndigheten även ta fram och på lämpligt sätt sprida information om innebörden av en ny sexualbrottslagstiftning till relevanta målgrupper.

Ladda ner:

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 11 december 2020. Av slutredovisningen ska framgå vilka informations- och utbildningsinsatser som myndigheten tillsammans med övriga samverkanspartners har genomfört och vilka målgrupper som träffats av dessa. Den del av uppdraget som avser framtagande och spridning av information ska delredovisas senast den 22 februari 2019 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.