Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om mer rörelse i skolan Diarienummer: U2018/01430/S

Publicerad

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att lämna förslag som syftar till mer rörelse under skoldagen för alla elever, såväl flickor som pojkar, i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Skolverket ska även överväga och vid behov lämna förslag för mer rörelse i förskoleklass och fritidshemmet.

Ladda ner:

Uppdraget innefattar att:

  • Redovisa relevant forskning på området avseende effekterna på skolresultat av mer rörelse, särskilt hos elever med en mer stillasittande livsstil, och om dessa skiljer sig åt mellan könen, olika åldrar och andra relevanta omständigheter.
  • Beskriva hur kommuner och andra huvudmän redan i dag erbjuder daglig fysisk aktivitet under skoldagen.
  • Analysera vilka åtgärder som behövs för att alla elever ska erbjudas mer rörelse under skoldagen och lämna förslag som syftar till detta.
  • Undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan från och med 2019. En analys ska göras av i vilka årskurser en utökning ger störst effekt.
  • Föreslå författningsändringar avseende ett stärkt ansvar att i utbildningen inkludera inslag som leder till ökad rörelse bland eleverna. En analys ska göras av hur dessa ändringar bäst samverkar med utökningen av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2018 i den del som avser utökningen av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.