Uppdrag att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar med anledning av en ny EU-förordning om ekologisk produktion m.m. Diarienummer: N2018/03228/JM

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket respektive Statens jordbruksverk att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar till följd av en ny EU-förordning om ekologisk produktion (EU-förordningen) och föreslå de författningsändringar som myndigheten bedömer vara nödvändiga med anledning av den nya EU-förordningen. Om författningsförslag lämnas ska också kostnader och andra konsekvenser av förslaget analyseras. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska samråda med varandra och andra berörda aktörer.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2018. Uppdraget ska utföras inom ram.