Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda en informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidprevention samt fördela ytterligare medel till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention Diarienummer: S2018/03915/FS

Publicerad

Folkhälsomyndigheten ska förbereda en informations- och kunskapshöjande insats inom området psykisk hälsa och suicidprevention, med syftet att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid.

Myndigheten ska i ett första steg utreda och redovisa en plan för hur en sådan insats kan utformas och genomföras, inklusive kostnadsberäkningar för genomförandet. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 november 2018. Den informations- och kunskapshöjande insatsen ska därefter genomföras under 2019-2020. 

Vidare får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela medel till ideella
organisationer som arbetar med suicidprevention och som tidigare beviljats verksamhetsbidrag. Medlen ska fördelas som verksamhetsbidrag till de verksamheter som bedriver insatser riktade direkt till personer i behov av stöd alternativt till anhöriga och andra personer i deras omgivning.

Pressmeddelande: Uppdrag att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid