Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metoden för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB Diarienummer: N2018/04158/SK

Publicerad

Regeringens uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metoden för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB), den så kallade ESAB-metoden.

Ladda ner:

Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen ska innehålla en identifiering och jämförelse av samhällets samtliga kostnader och nyttor av att skydda värdefulla skogar med den metod som använts med ersättningsmark från Sveaskog AB (ESAB-metoden). Kostnader och nyttor för företag, individer och andra berörda aktörer och för samhället i stort ska beräknas.

Kostnaderna och nyttorna ska så långt det är möjligt redovisas i kvalitativa, kvantitativa och monetära termer. I den samhällsekonomiska
konsekvensanalysen ingår att jämföra ESAB-metoden med andra möjliga åtgärder för att skydda produktiv skogsmark med höga naturvärden i syfte att bedöma vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att nå nationellt beslutade miljömål.

I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen ska samtliga nyttor och
kostnader identifieras och jämföras. Det kan till exempel inbegripa att
beräkna konsekvenserna för Sveaskog AB som statligt ägt bolag,
konkurrensen på virkesmarknaden och dess funktionssätt, naturvårdsarbetet hos andra skogsbolag som äger skogsmark och enskilda skogsägare. Det kan även vara att beräkna konsekvenser för myndigheternas arbete med formellt skydd av skog. Vid bedömning av nyttorna med ESAB-metoden ska till exempel bidraget till uppfyllandet av de nationella miljömålen bedömas och jämföras med kostnadseffektiviteten i att använda motsvarande medel till andra åtgärder för att nå miljömålen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet) senast den 31 december 2019. För uppdragets genomförande får SLU använda högst 500 000 kronor under 2018 och för 2019 beräknas universitetet få använda 500 000 kronor. Medlen ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagsposten 3 Nationellt skogsprogram. Medlen ska betalas ut efter rekvisition ställd till Skogsstyrelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2018 respektive den 1 december 2019. En årlig ekonomisk uppföljning ska lämnas senast den 15 mars 2019 respektive den 15 mars 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787–8606 senast den 28 februari året efter rekvisitionen.