Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 Diarienummer: Ju2018/03737/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att ta fram en samlad handlingsplan för dessa myndigheters arbete utifrån målen i Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213).

Ladda ner:

Handlingsplanen ska omfatta åren 2019–2022. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara sammanhållande för arbetet med handlingsplanen.

Den första redovisningen ska lämnas den 1 mars 2019 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet) och därefter den 1 mars varje år fram till att uppdraget slutredovisas den 1 mars 2023.