Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att fortsatt vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Uppdraget består i att ta fram och sprida information, bl.a. genom olika utbildningsmaterial. I genomförandet av uppdraget ska Polismyndigheten samverka med berörda aktörer, både myndigheter och civila samhället. Myndigheten ska i genomförandet tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Ladda ner:

Myndigheten ska slutredovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Kulturdepartementet) den 30 december 2020. I slutrapporten ska myndigheten beskriva vilka åtgärder man har vidtagit.

Polismyndigheten får för genomförandet av uppdraget disponera högst 535 000 kronor. Av dessa medel ska 300 000 kronor belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2019 och 235 000 kronor belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagsposten 11. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.

Laddar...