Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att vidareutveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården Diarienummer: S2019/04627/SF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Socialstyrelsen att genomföra det utvecklingsarbete som myndigheterna har redovisat i slutrapporteringen av regeringsuppdraget om bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

I arbetet ska myndigheterna ta hänsyn till riksdagens tillkännagivande (2018/19:SfU13, rskr. 2018/19:145). Under arbetet ska myndigheterna också ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet.

Uppdraget delredovisas senast den 15 juni 2020 och slutredovisas senast den 15 oktober 2021.