Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram Diarienummer: Ju2019/02027/KRIM, Ju2010/02161/KRIM, Ju2016/03810/KRIM, Ju2018/03621/KRIM (delvis), Ju2018/03622/KRIM (delvis)

Publicerad Uppdaterad

Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen ska ta fram ett gemensamt nationellt avhopparprogram som ska bidra till att förstärka samhällets stöd till individer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer och grupperingar.

Ladda ner:

Uppdraget ska samordnas av Kriminalvården.

Regeringen beslutade den 19 december 2019 att en gemensam slutredovisning skulle lämnas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 december 2020. En delredovisning lämnades den 15 april 2020.

Tiden för slutredovisning har förlängts. Uppdraget ska i stället slutredovisas den 1 mars 2021.

Nytt regeringsuppdrag

Regeringen gav i september 2021 Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet.