Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att identifiera och analysera hinder för väl fungerande marknader och för hållbar konsumtion Diarienummer: Fi2020/00945/KO

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att identifiera betydande hinder för väl fungerande konsumentmarknader och för hållbar konsumtion. Konsumentverket ska även identifiera för- och nackdelar med olika typer av åtgärder för att motverka dessa hinder.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 november 2021. Redovisningen ska föregås av samråd med berörda myndigheter.