Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19 Diarienummer: S2020/01558/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid -19. På nationell nivå ska myndigheten svara för fördelning och – om det behövs – omfördela mellan huvudmännen. Myndigheten ska – så långt som möjligt – ta initiativ till att snabbt få igång produktion av material i Sverige.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • kontinuerligt inventera behoven av och tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial som behövs i regioner och kommuner till följd av spridningen av covid-19,
  • genomföra eller, om möjligt, samordna inköp av skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial utifrån de behov som identifierats av regioner och kommuner,
  • förbereda och vid behov fatta beslut om omfördelning mellan regioner och kommuner av befintlig materiel,
  • förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning mellan regioner och kommuner av tillkommande material,
  • se över och främja förutsättningarna att skyndsamt få igång en produktion av material inom Sverige för att på kort och lång sikt säkra en tillräcklig produktionskapacitet,
  • undersöka möjligheten att köpa skyddsutrustning och annat sjukvårds­material från andra aktörer som använder sådan i sin verksamhet och,
  • om det visar sig möjligt, köpa in den skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial som behövs,
  • inhämta kunskap om försörjningskedjor och produktionsteknik från relevanta aktörer, samt
  • ha en dialog med relevanta leverantörer om hur deras produktions­kapacitet skyndsamt ska kunna utökas.

Socialstyrelsen samarbetar med myndigheter, regioner och kommuner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska hjälpa Socialstyrelsen i arbetet.

Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med berörda regioner och med företrädare för kommunerna.

Uppdraget ska gälla så länge det krävs med tanke på spridningen av covid-19 och regionernas och kommunernas förutsättningar att på egen hand säkra försörjningen av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel.

Uppdraget ska löpande redovisas till Socialdepartementet. En rapport om arbetet lämnas senast den 31 december 2020.