Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB om information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset Diarienummer: Ju2020/01165/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att säkerställa att myndigheternas information med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen. I uppdraget ingår att skyndsamt utarbeta ett nationellt informationsmaterial som på ett effektivt sätt ska kommuniceras till så många som möjligt.

Ladda ner:

I genomförandet av uppdraget ska MSB samverka med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och övriga berörda aktörer.

Uppdraget inklusive uppgifter om hur medlen har använts ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 december 2020. Regeringen beräknar att avsätta 75 miljoner kronor till MSB att använda för uppdraget under 2020.