Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin Diarienummer: Ku2020/00497/MD

Publicerad

Regeringen uppdrar åt MUCF att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin.

Ladda ner:

Under 2020 ska tyngdpunkten i uppdraget vara att kartlägga befintlig kunskap på området, utarbeta kunskaps- och metodmaterial samt förbereda spridningsaktiviteter. Med detta som utgångspunkt ska MUCF under 2021 arbeta för att nå ut till kommuner i hela landet och stödja utvecklingen av ett strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt arbete med att främja ungas förutsättningar att delta och vara delaktiga i demokratin.

En delredovisning av aktiviteter inom uppdraget utförda under 2020 ska lämnas till regeringen senast den 29 januari 2021.