Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar att delta i demokratin Diarienummer: Ku2020/00916/MD

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att genomföra särskilda insatser i sin skolverksamhet för elever och lärare med målsättningen att främja elevernas utveckling av de kunskaper och förmågor som krävs för att aktivt kunna delta i demokratin.

Ladda ner:

Myndigheten ska även genomföra kunskapshöjande insatser för sina medarbetare med målet att utveckla myndighetens systematiska arbete med demokratifrågor. Utvecklingsarbetet ska syfta till att stärka ungdomars och klienters möjligheter till inflytande inom verksamheten och att ge dessa grupper verktyg för att både påverka sin egen vardag och delta i demokratin och dess beslutsprocesser. SiS ska i genomförandet ta hänsyn till skolans demokratiska uppdrag.