Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19 Diarienummer: S2020/05632/SOF

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av föreskrifter inom vissa verksamheter som är riktade till äldre personer och verksamheter riktade till personer med funktionsnedsättning för att hindra spridning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 i sådan verksamhet.

Ladda ner:

Om behov av föreskrifter bedöms finnas ska myndigheten beskriva vad dessa bör innefatta. I redovisningen ska myndigheten beskriva på vilket sätt sådana föreskrifter skulle kunna bidra till minskad smittspridning jämfört med publicerade stödmaterial samt andra vidtagna åtgärder för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten ska under uppdragets genomförande ha dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.