Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om utveckling av samordning avseende våldsförebyggande insatser Diarienummer: A2020/01468/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att utveckla arbetet med våldsförebyggande insatser med fokus på pojkar och unga män.

Ladda ner:

Jämställdhetsmyndigheten ska lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller primärpreventiva våldsförebyggande insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer. Jämställdhetsmyndigheten ska även ta fram och lämna förslag om hur det våldsförebyggande arbetet kan följas upp på kort och lång sikt.

Förslagen ska tas fram i samverkan med Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Linköpings universitet (Barnafrid), Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, bl.a. Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk och Socialstyrelsen.

Jämställdhetsmyndigheten ska inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och organisationer inom civilsamhället som arbetar med frågor om våldsförebyggande insatser till unga.

Regeringen beslutade 2016 om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Strategin svarar mot det jämställdhetspolitiska delmålet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Detta uppdrag ska ses som ett led i regeringens arbete med det delmålet.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 31 mars 2021 redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).