Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att analysera frågor avseende nationell försörjningsberedskap Diarienummer: Ju2020/02565/SSK, Ju2018/05358/SSK

Publicerad

Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att analysera vissa övergripande frågor avseende nationell försörjningsberedskap.

Ladda ner:

Analysen ska belysa vilka frågor som skulle kunna hanteras av en central aktör med ett samman­hållet ansvar för försörj­nings­frågor. I analysen ska det ansvar som berörda myndig­heter i nu­läget har för för­sörj­nings­bered­skapen beskrivas, samt resone­mang föras kring hur en central aktör med ett sam­man­hållet ansvar för för­sörj­nings­frågor skulle kunna kom­plet­tera berörda myn­dig­heters ansvar. Rele­vanta jäm­förel­ser ska göras med länder som har en upp­byggd natio­nell för­sörj­nings­bered­skap (t.ex. Finland).

FOI ska under uppdragets genom­förande föra dialog med Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap, Försvars­makten och För­svarets materiel­verk. Dialog ska även föras med andra rele­vanta myndig­heter såsom bevak­nings­ansva­riga myndig­heter (inkl. läns­styrel­serna) och utred­ningar, samt närings­livs­aktörer såsom bransch- och intresse­organisationer och enskilda företag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 16 november 2020.

Laddar...