Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2020/07620

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd kring covid-19 efterlevs.

Ladda ner:

Länsstyrelserna ska:
  • Identifiera särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning, exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och serveringsställen och följa dessa särskilt noggrant,
  • vid behov vidta lämpliga åtgärder,
  • bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas,
  • utveckla uppföljningen, föreslå och tillämpa enhetliga kriterier som ska användas i rapporteringen.

Samverkan och samordning

I arbetet ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten,
regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda
aktörer inom sina respektive geografiska områden.
 
Uppdraget samordnas av länsstyrelsen i Skåne län.

Uppdraget redovisas löpnade till Regeringskansliet. Förslaget med enhetliga kriterier redovisas senast den 1 december 2020 till Socialdepartementet och tillämpas därefter i den löpande redovisningen.

Uppdraget avslutas den 1 juni 2021.