Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2020/08832

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser vid spridning av covid-19.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska bedöma insatser för att stärka hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att hantera spridning av covid-19. Myndigheten ska också planera för hur insatserna ska genomföras. Den ska bland annat bedöma vilken skyddsutrustning och annat material vård och omsorg behöver samt prognosticera inläggning inom slutenvård och intensivvård.

Scenarier för smittspridning

Bedömningarna utgår från Folkhälsomyndighetens scenarier för smittspridning. Socialstyrelsen uppdaterar bedömningarna löpande.

Hänsyn till effekt

Myndigheten ska ta hänsyn till effekterna och kostnadseffektiviteten av genomförda och pågående insatser och uppdrag samt erfarenheter i andra länder. Förslagen ska även ta hänsyn till regionala och lokala skillnader.

Samverkan med lokala och regionala medverkande

Socialstyrelsen hämtar in data för att utföra uppdraget och visar då hänsyn till eventuell administrativ börda hos kommuner och regioner.
 
Uppdraget genomföras med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt länsstyrelserna. Socialstyrelsen samtalar även med Sveriges Kommuner och Regioner.
Uppdraget redovisas löpande till Socialdepartementet när Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina scenarier.
 
Den första redovisningen lämnas senast den 31 januari 2021. Uppdraget slutredovisas senast den 31 december 2021, men kan förlängas.