Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Publicerad

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som anges i bilagan att, för tiden fram t.o.m. den 24 januari 2021, säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten, vilket bl.a. innefattar att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet, befinner sig i myndighetens lokaler. Myndigheterna ska vidare vidta ytterligare åtgärder för att, i den utsträckning som deras uppgifter, gällande regelverk och verksamhetsstrukturer tillåter, fram till den 1 juli 2021 möjliggöra att så många som möjligt av de anställda kan arbeta hemifrån.

Ladda ner:

Myndigheter med fler än tio anställda ska den sista dagen varje månad, med början i januari 2021, till Arbetsgivarverket redovisa hur stor andel av respektive myndighets anställda som arbetar hemifrån, enligt närmare anvisningar från verket. Myndigheterna ska inte redovisa uppgifter som bedöms omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Arbetsgivarverket ska sammanställa redovisningarna i månatliga rapporter, som ska ges in till regeringen (Finansdepartementet) senast den tionde dagen i varje månad. Arbetsgivarverket ska senast den 31 juli 2021 slutredovisa uppdraget till regeringen.

Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information och rådgivning som myndigheterna behöver med anledning av uppdraget.

Uppdraget innebär ingen förändring av myndigheternas arbetsgivar- eller arbetsmiljöansvar.