Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att ta fram åtgärdsplaner till regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 Diarienummer: A2021/00338

Publicerad

Regeringen ger Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner inom sina respektive områden för att genomföra regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 (skr. 2020/21:92). Åtgärdsplanerna ska utgå från strategins fyra prioriterade områden och tydliggöra vilka åtgärder som myndigheterna ska genomföra för att nå strategins uppsatta mål och prioriteringar.

Ladda ner:

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska löpande redovisa myndigheternas arbete med uppdraget i regeringens arbetsmiljöforum (A2020/00339).

Myndigheterna ska årligen inkomma med separata redovisningar av uppdraget skriftligt till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). De första skriftliga redovisningarna av uppdraget ska lämnas senast den 31 augusti 2021 och därefter den 1 mars varje år fram till att uppdraget slutredovisas 1 mars 2026. I samband med de årliga redovisningarna bör myndigheterna vid behov uppdatera åtgärdsplanerna. De skriftliga redovisningarna ska innehålla en lägesbeskrivning av pågående arbete och resultat av vidtagna åtgärder. Beskrivningarna och resultaten ska presenteras i förhållande till strategins uppsatta mål. I slutredovisningen ska myndigheterna lämna en helhetsbedömning av hur myndigheternas arbete bidragit till att uppnå de i strategin uppsatta målen och förslag på fortsatt arbete.