Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023 Diarienummer: S2021/02144

Publicerad

Uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp
och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården
2021–2023.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i samverkan med regionerna, Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska vid behov inhämta underlag och synpunkter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket.
Kartläggningen av den prehospitala vården inklusive förslag på hur den prehospitala vården kan utvecklas och stärkas ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2022.

Den del av uppdraget som rör uppföljning och utvärdering av regeringens satsningar på ambulanssjukvården ska delredovisas till Regeringskansliet årligen, senast den 1 oktober 2022 och senast
den 1 juni 2023. Uppdraget avseende uppföljning och utvärdering av regeringens satsningar ska slutredovisas till Regeringskansliet 
senast den 1 mars 2024. Slutredovisningen ska innehålla en samlad
bedömning av regeringens satsningar på ambulanssjukvården och en analysav satsningarnas resultat.