Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2021/02146

Publicerad

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:
− Utveckla en metod för att kontinuerligt publicera det vetenskapliga
underlaget avseende behandling och rehabilitering av patienter med
långvariga effekter av sjukdomen covid-19.
− Presentera resultatet på översiktligt, tillgängligt och visuellt sätt.
− Särskilt uppmärksamma effekter av covid-19 på barn.
− I samverkan med Socialstyrelsen ta fram ett arbetssätt så att resultat och bedömningar löpande kan förmedlas till Socialstyrelsen.
− Följa och utvärdera andra internationella aktörers arbete med frågan.
− Utveckla ett arbetssätt för att löpande identifiera områden där det finns
behov av forskning avseende behandling och rehabilitering av långvariga
effekter av covid-19.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2022.