Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla redovisningen av hur tillsyn enligt covid-19- lagen genomförs Diarienummer: S2021/02643

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att utveckla redovisningen av hur tillsynen enligt covid -19-lagen genomförs.

Ladda ner:

Redovisningen ska exempelvis innehålla uppgifter om antal tillsynsbesök, antal utfärdade förelägganden, eventuella viten med mera.Redovisningen ska visa hur länsstyrelserna anpassar tillsynsarbetet efter smittspridningens utveckling och de områden där länsstyrelserna identifierat brist på efterlevnad. Detta för att säkerställa att föreskrifter som meddelats med stöd av covid-19-lagen upprätthålls.

Tillämpningsproblem och dess lösningar

Länsstyrelserna ska redogöra för de eventuella tillämpningsproblem de funnit i tillsynsarbetet. Om det behövs ska mynsigheten föreslå hur problemen kan lösas.

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samordna uppdraget som löpande delredovisas till Socialdepartementet.