Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende Diarienummer: A2021/01299

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • kartlägga kommuners tillgång till skyddat boende och den genomsnittliga vistelsetiden i skyddat boende,
  • kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende,
  • kartlägga kommuners samverkan för att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende,
  • kartlägga kommuners insatser för att möjliggöra för våldsutsatta personer att bo kvar i den egna bostaden genom att den som utsatt närstående för våld flyttar,
  • kartlägga vilka hinder som finns för kommuner att erbjuda hjälp med att ordna stadigvarande boende för våldsutsatta personer, och
  • sprida goda exempel som identifieras till andra kommuner.

Kartläggningen ska utgå från att med stadigvarande boende menas en långsiktig lösning på den våldsutsattas boendesituation, och inte t.ex. andrahandskontrakt för mindre än ett år.

Länsstyrelserna ska inhämta information från Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Boverket, Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen. Synpunkter bör också inhämtas från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), berörda organisationer i det civila sam-hället och andra aktörer, t.ex. bostadsföretag, som myndigheten bedömer vara relevanta.

I genomförandet av uppdraget ska eventuella särskilda omständigheter eller förutsättningar för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck belysas. Uppdraget ska genomföras med ett barnrättsperspektiv, funktions-hinderperspektiv och ett hbtqi-perspektiv.

Länsstyrelserna får använda 8 miljoner kronor under 2021 från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 4 Särskilda jämställdhets-åtgärder – del till Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelserna ska lämna en samlad redovisning till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Länsstyrelsen i Västerbottens län ska samordna arbetet. De regionala kartläggningarna ska biläggas redovisningen till regeringen.

Laddar...