Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie avseende framtagning av ett system för manuellt utfärdande av covidbevis Diarienummer: S2021/06048

Publicerad

E-hälsomyndigheten ska undersöka om myndigheten kan utveckla en ändamålsenlig och kostnadseffektiv manuell rutin för att utfärda covidbevis. Detta när ordinarie rutiner inte fungerar. Den tillfälliga manuella rutinen ska kunna gälla så länge EU-förordningen gäller.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska ta hänsyn till de uppdrag som regeringen tidigare har gett Myndigheten för digital förvaltning, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten att utveckla och inrätta en teknisk lösning för utfärdande av vaccinationsbevis. 

Bred samverkan

E-hälsomyndigheten ska arbeta tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning och Folkhälsomyndigheten. Om det behövs ska myndigheten samtala med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, företrädare för regioner och kommuner, Inera AB, företrädare för fristående vårdgivare och andra för uppdraget relevanta aktörer. 


E-hälsomyndigheten ska:

  • utreda hur en manuell rutin för utfärdande av covidbevis kan tas fram, 
  • lämna förslag på en lösning som fungerar ur ett verksamhetsmässigt, legalt och tekniskt perspektiv, 
  • lämna en rekommendation om vilken eller vilka aktörer som har bäst förutsättningar att ansvara för de olika delarna av lösningen, 
  • utreda hur uppgifter om genomförda vaccinationer kan verifieras innan ett vaccinationsbevis utfärdas samt vilken eller vilka aktörer som bedöms vara mest lämpliga att ansvara för verifiering av uppgifter, 
  • presentera en genomförandeplan för upprättandet av lösningen som tar hänsyn till ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet,
  • säkerställa att utformningen av lösningen utgår från EU-lagstiftning och, så långt det är möjligt, från befintliga informationsresurser, specifikationer som finns inom området samt internationella standarder och riktlinjer, 
  • säkerställa att lösningen tillgodoser gällande krav på dataskydd och skyddet för den personliga integriteten och i sammanhanget analysera personuppgiftsbehandling och behovet av eventuella regeländringar, 
  • om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, särskilt redovisa de konsekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen (se 14 kap. 3 § RF), 
  • uppskatta kostnaderna för stat och regioner för den lösning eller de lösningar som myndigheten föreslår och hur kostnaderna ska finansi-eras. Redovisningen ska särskilja de kostnader som är nödvändiga för att klara EU-förordningens krav och de kostnader som föranleds av att Sverige eventuellt tar på sig ett större åtagande än vad som är obligatoriskt enligt EU-förordningen. 

En slutredovisning av uppdraget  lämnas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2021.