Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv om villkoren för kommersiell radio på längre sikt Diarienummer: Ku2021/01993

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv att göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016 och av marknaden för digitalradio i Sverige.

Ladda ner:

Myndigheten ska vidare, med utgångspunkt i de förslag myndigheten lämnat i rapporten Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio (Ku2021/00325), analysera behovet av ytterligare förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och digital kommersiell radio i syfte att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, med ett stort utbud för olika intressen och smakinriktningar. Om myndigheten kommer fram till att det finns behov av ändrad lagstiftning ska författningsförslag lämnas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 21 december 2022.