Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer Diarienummer: A2021/01789

Publicerad

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) får i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att mäta förekomsten av rasism och analysera hur den tar sig uttryck i olika digitala miljöer med anknytning till Sverige, inklusive i form av kodord, bilder etc. Myndigheten ska utifrån vad som anges i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott särskilt granska förekomsten av antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer. I arbetet ska ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv beaktas. I uppdraget ingår att ta fram analysrapporter och att samverka med Forum för levande historia, Polismyndigheten, Statens medieråd och andra relevanta aktörer för att sprida den kunskap som tas fram inom ramen för uppdraget.

FOI får för uppdragets genomförande använda högst 500 000 kronor 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 10. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 000 000 kronor.

FOI ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 november 2022.

Laddar...