Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att föreslå reviderade examenskrav för yrkeshögskolans examina Diarienummer: U2021/04149

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att föreslå reviderade krav för yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (2 kap. 13 och 14 §§).

Ladda ner:

Myndigheten ska föreslå examenskrav som tar sin utgångspunkt i de kunskaper, färdigheter och kompetenser som anges i Sveriges referensram för kvalifikationer (bilaga 1 till förordningen [2015:545] om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande), men som samtidigt tar hänsyn till yrkeshögskolans specifika karaktär (6 § lagen [2009:128] om yrkeshögskolan). Kraven för yrkeshögskoleexamen ska ta sin utgångspunkt i kunskaper, färdigheter och kompetenser på nivå 5 och för kvalificerad yrkeshögskoleexamen på nivå 6 i referensramen.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska senast den 1 mars 2022 lämna en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).