Uppdrag att inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och föreslå åtgärder

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att sammanställa kunskap från forskning och undersökningar om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning samt att identifiera kunskapsluckor inför framtida studier.

Ladda ner:

Myndigheten för delaktighet ska senast den 31 januari 2023 lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet).