Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att föreslå åtgärder som stödjer konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp Diarienummer: I2022/00177 I2020/00626

Publicerad

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att föreslå konkreta åtgärder som stödjer konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp och beskriva hur transporter som genereras av e-handeln har utvecklats.

Ladda ner:

Trafikanalys ska även om, det är möjligt, lämna andra förslag till åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter som genereras av e-handeln. En analys av förslagens konsekvenser och de statsfinansiella kostnaderna ska göras. Om något förslag medför utgiftsökningar ska Trafikanalys lämna förslag på finansiering. Konsumentverket ska bistå Trafikanalys i de delar av arbetet som berör information till konsumenter.