Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att föreslå hur en statlig e-legitimation kan utformas Diarienummer: I2022/01335

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera möjligheterna för och lämna förslag om framtagandet och driften av en statlig e-legitimation.

Ladda ner:

Digg ska analysera och beräkna kostnader för att ta fram en statlig e-legitimation, de löpande kostnaderna för förvaltning och vidareutveckling samt för utfärdande av e-legitimationen. Digg ska bedöma hur lång tid som krävs för att ta fram och kunna börja utfärda en statlig e-legitimation.

Digg ska säkerställa att e-legitimationen utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan använda e-legitimationen. En e-legitimation innebär också att den som ansvarar för e-legitimationen ska kunna ställa ut identitetsintyg som visar att e-legitimationen är giltig och innehas av rätt person. Därför behöver sannolikt den som ansvarar för e-legitimationen behandla stora mängder personuppgifter. Digg ska analysera och bedöma vilka personuppgifter som behöver behandlas för att kunna ansvara för den statliga e-legitimationen. De förslag som lämnas ska vara förenliga med dataskyddsregleringen.

Digg ska också analysera vilket tekniskt stöd som behövs för att e-legitimationen ska kunna utfärdas, hur den informations- och cybersäkerhet som krävs ska säkerställas och vilka funktioner som krävs för att e-legitimationen ska kunna användas i förhållande till förlitande parter på ett effektivt, säkert och standardiserat sätt.
Utgångspunkter för analysen och förslagen ska vara att Polismyndigheten samt utlandsmyndigheterna ska ansvara för grundidentifieringen vid utfärdande av e-legitimationen och att Digg i övrigt ska ansvara för e-legitimationen. I uppdraget ingår att närmare analysera rollfördelningen mellan de ovan nämnda myndigheterna samt statens servicecenter avseende till exempel guidning vid ansökan, identitetskontroll vid krav på personlig inställelse samt utlämnande av handling. Digg ska också analysera eventuella risker för rollkonflikter inom Digg eller andra myndigheter. För identifierade kostnader ska finansieringsförslag lämnas. Bl.a. ska Digg överväga om och hur avgifter ska kunna tas ut.

Digg ska ta ställning till om den statliga e-legitimationen ska finnas i flera format, både i fysiska identitetshandlingar och i digitalt (mobilt) format.

Digg ska också ta den pågående förhandlingen av förslagen om revideringar av eIDAS-förordningen i beaktande och säkerställa att analysen går i linje med dessa förslag och utvecklingen av den digitala plånboken. Digg bör i sin analys överväga om en statligt utfärdad digital plånbok också ska utgöra den statliga e-legitimationen eller om det behövs både plånbok och e-legitimation.

Digg bör analysera förslagen utifrån kostnadseffektivitet och överväga om det finns alternativ som kan sänka kostnaden eller tidsåtgången för införandet samt redovisa vad detta får för konsekvenser för säkerheten. I uppdraget ingår också att beskriva konsekvenserna av förslagen för bl.a. myndigheter och företag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2023.