Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att samordna det nationella arbetet med att genomföra EU:s cancerplan Diarienummer: S2022/02861

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att samordna det nationella arbetet med att genomföra EU:s cancerplan. Socialstyrelsen ska också bidra i arbetet med andra relevanta satsningar på området.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • verka för att Sverige är representerat i relevanta arbets- och expertgrupper eller liknande. Arbetet ska genomföras i dialog med Regeringskansliet
  • regelbundet informera relevanta aktörer om det pågående arbetet
  • informera relevanta aktörer om möjligheter till finansiering under EU:s cancerplan samt stötta i ansökningsprocessen i samverkan med Folkhälsomyndigheten
  • samverka med Folkhälsomyndigheten och Regionala cancercentrum i samverkan
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider.
  • halvårsvis delredovisa uppdraget till Regeringskansliet
  • senast den 31 december 2025 skriftligt slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Pressmeddelande