Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram utbildningsutbud för klimatomställning inom öppen nätbaserad utbildning samt medel till samma ändamål Diarienummer: U2022/02291

Publicerad

Regeringen ger Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och erbjuda ett samordnat utbud av öppen nätbaserad utbildning som kan stödja samhällets klimatomställning.

Ladda ner:

Uppsala universitet ska samordna lärosätenas arbete så att ett allsidigt och samordnat utbildningsutbud tas fram och erbjuds. Utbildningen ska i första hand rikta sig till yrkesverksamma i syfte att ge möjlighet till kompetensutveckling som bedöms vara särskilt viktig för att stödja samhällets klimatomställning. Utbildningen ska erbjudas med start under 2022, men utformas så att den kan även erbjudas under kommande år.

För uppdragets genomförande får universiteten vardera rekvirera högst 1,9 miljoner kronor under 2022 från Kammarkollegiet som ska redovisas mot det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen, anslagsposten 01 Kompetenslyft för klimatomställningen. Uppsala universitet får därutöver rekvirera 400 000 kronor för utveckling av utbildning samt arbetet med att samordna uppdraget. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 15 februari 2023 till Kammarkollegiet. Rekvisition ska vara inkommen till Kammarkollegiet senast den 30 november 2022. I rekvisitionen ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. Universiteten ska senast den 25 januari 2023 redovisa resultatet av arbetet till Uppsala universitet (med kopia till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet). Av redovisningen ska det bl.a. framgå antalet deltagare, vilket utbildningsutbud som erbjudits och viktiga erfarenheter av arbetet samt uppskattade kostnader för att upprätthålla och erbjuda motsvarande utbud under 2023 och 2024.

Regeringen beslutar även att Chalmers Tekniska Högskola AB får rekvirera 1,9 miljoner kronor för att ta fram och erbjuda ett utbud av öppen nätbaserad utbildning som kan stödja samhällets klimatomställning. Medlen avser verksamhet under 2022 och betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet med hänvisning till detta besluts diarienummer, senast den 30 november 2022. Utgifterna ska redovisas enligt vad som anges ovan beträffande uppdraget. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 15 februari 2023 till Kammarkollegiet. Senast den 25 januari 2023 ska Chalmers Tekniska Högskola AB lämna en slutrapport till Uppsala universitet (med kopia till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet). Av slutrapporten ska det framgå hur beviljade medel har använts, antalet deltagare, vilket utbildningsutbud som erbjudits och viktiga erfarenheter av arbetet samt uppskattade kostnader för att upprätthålla och erbjuda motsvarande utbud under 2023 och 2024. Slutrapport och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Uppsala universitet ska lämna en samlad redovisning av uppdraget samt uppskattade kostnader för att upprätthålla och erbjuda motsvarande utbud under 2023 och 2024 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 15 februari 2023. Av redovisningen ska även framgå antalet deltagare, vilket utbildningsutbud som har erbjudits, och viktiga erfarenheter av arbetet.