Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården att effektivisera återvändandeverksamheten

Publicerad

Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag att effektivisera återvändandeverksamheten.

Ladda ner:

Migrationsverket och Polismyndigheten ges i uppdrag att gemensamt öka antalet verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut med 50 % under 2023 jämfört med år 2021.

Migrationsverket och Polismyndigheten ska dessutom ta fram mätbara mål för respektive myndighet för olika ärendekategorier av avvisnings- och utvisningsbeslut. Målen kan avse både andel verkställda beslut och handläggningstid och ska kunna utgöra ett av flera resultatmål för
kommande års resultatredovisningar.

Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården uppdras att från och med verksamhetsåret 2022 lämna gemensamma redovisningar av återvändandeverksamhetens resultat. Migrationsverket ansvarar för samordning och rapportering.

Migrationsverket och Polismyndigheten ska hålla  Justitiedepartementet informerat om hur arbetet med uppdraget att öka antalet verkställigheter och uppdraget att ta fram mätbara mål fortskrider.

En slutredovisning av uppdraget att lämna mål för ärendekategorier ska slutredovisas till Justitiedepartementet senast den 15 september 2022.

Uppdraget att göra gemensamma redovisningar av
återvändandeverksamhetens resultat ska framöver lämnas till  Justitiedepartementet i samband med årsredovisningen.

Slutredovisningen av uppdraget att öka antalet verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut med 50 procent, ska lämnas till Justitiedepartementet i samband med årsredovisningen för 2023.