Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utreda vissa frågor om mer förmånlig beskattning vid bl.a. skydd av skog Diarienummer: Fi2022/01887

Publicerad

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur skattereglerna kan göras mer gynnsamma för att öka incitamenten till formell naturvårdsavsättning, samtidigt som bl.a. risken för skatteundandragande och den administrativa bördan ska beaktas.

Ladda ner:

Uppdraget avser

  • hur intrångsersättning eller löseskilling som ges för naturvårdande ändamål på ett mer ändamålsenligt sätt kan beskattas inom ramen för systemet med ersättningsfond och
  • hur ersättningen från naturvårdsavtal ska kunna periodiseras i syfte att uppnå en mer skatterättsligt neutral beskattning, exempelvis genom insättning på skogskonto eller liknande.

I uppdraget ingår att utforma nödvändiga författningsförslag.

Skatteverket ska senast den 31 augusti 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Uppdraget omfattar endast de ovan angivna frågorna. Om Skatteverket under uppdragets gång kommer fram till att någon ytterligare fråga bör inkluderas i uppdraget ska det stämmas av med Finansdepartementet.