Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att redovisa vissa erfarenheter av patent- och marknads­domstols­reformen Diarienummer: Ju2022/03754

Publicerad

Regeringen ger Domstolsverket i uppdrag att följa upp vissa erfarenheter av patent- och marknadsdomstolsreformen.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar perioden från den 1 januari 2017 till den 31 december 2022.

I uppdraget ingår att

  • redovisa målutveck­lingen utifrån relevanta indikatorer, till exempel vad gäller omloppstider, avgjorda och balan­serade mål inom olika mål- och ärende­kategorier samt antal mål och ärenden som nekats respek­tive beviljats prövnings­tillstånd i över­instanserna, och
  • redogöra för hur dom­stolarnas behov av särskild kompetens i de immaterial­rättsliga, konkurrens­rättsliga och marknads­förings­rättsliga målen och ärendena har till­godo­setts.

Det står Domstols­verket fritt att inom ramen för uppdraget ta upp andra rele­vanta frågor med koppling till reformens påverkan på domstolarnas verksamhet.

Uppdraget ska redovisas av Dom­stols­verket till regeringen (Justitie­departe­mentet) senast den 30 september 2023. Uppdraget ska genom­föras i dialog med Stock­holms tingsrätt (Patent- och marknads­domstolen) och Svea hovrätt (Patent- och marknads­över­domstolen), som även ska ges möjlighet att lämna synpunkter.

Laddar...