Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja och stimulera barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram Diarienummer: S2023/01608

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att stödja och stimulera barnhälsovårdens arbete med bland annat utökade hembesöksprogram bland yngre barn bosatta och folkbokförda i Sverige.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska: 

  • fördela medel till regioner under 2023 för att i samverkan med kommuner förbereda utökade hemsbesöksprogram inom områden med socioekonomiska utmaningar. 
  • stödja regioner och kommuner i arbetet med att införa eller utveckla utökade hembesöksprogram. 
  • ta fram ett förslag på modell för att långsiktigt följa upp hur regionerna implementerar utökade hembesöksprogram i samverkan med kommuner, med stöd av relevanta indikatorer. 
  • utreda förutsättningarna för och föreslå hur barns språkkunskaper och språkutveckling i det svenska språket kan följas upp inom ramen för barnhälsovården eller annan lämplig aktör samt utreda och föreslå hur stödbehov kan tillgodoses. 
  • ta fram ett förslag på en förordning om bidrag för verksamheter som genomför utökade hembesöksprogram som inbegriper främjande av språkutveckling i det svenska språket. Förordningsförslaget avses ligga till grund för fördelningen av medel till regioner och kommuner för 2025 och framåt. 
  • hämta in synpunkter från berörda huvudmän och professionsorganisationer samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • i tillämpliga delar hämta in och ta hänsyn till synpunkter från Statens skolverk. 
  • delredovisa uppdraget senast den 31 mars 2024, den 31 maj 2024, den 31 maj 2025 och den 31 maj 2026
  • senast den 31 maj 2027 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...