Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie om en sammanhållen intygshantering inom hälso- och sjukvård och omsorgen Diarienummer: S2023/02107

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvården kan utvecklas, organiseras och förvaltas.

Ladda ner:

Förstudien ska beskriva behovs- och problembilden. 

E-hälsomyndigheten ska bland annat:

  • föreslå hur en sammanhållen intygshantering kan tas fram
  • lämna nödvändiga författningsförslag och en konsekvensbeskrivning 
  • analysera hur förslagen förhåller sig till regelverken om dataskydd och offentlighet och sekretess
  • samtala med och inhämta behov och synpunkter från Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning
  • samverka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider
  • slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 maj 2024.