Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Domstolsverket att förbereda inrättandet av en digital process för rättsliga biträdens kostnadsräkningar

Publicerad

Regeringen ger Domstolsverket i uppdrag att förbereda inrättandet av en digital process för rättsliga biträdens kostnadsräkningar i domstol. Den digitala processen ska möjliggöra för rättsliga biträden att ge in kostnadsräkningar på ett standardiserat, strukturerat och användarvänligt sätt.

Ladda ner:

Processen ska, genom att underlätta granskningen, förbättra domstolarnas kontroll av kostnadsräkningar och möjliggöra att fel och dubbeldebitering kan motverkas. Den ska också förenkla förfarandet för de rättsliga biträdena. Systemet ska även underlätta Domstolsverkets och domstolarnas uppföljning av utbetalningarna. Uppdraget ska därför genomföras i dialog med ett urval av domstolar och synpunkter ska inhämtas från Sveriges advokatsamfund.

Domstolsverket ska senast den 1 augusti 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Domstolsverket ska löpande informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Regeringen har tillsatt en utredning om rättsliga biträden och rättegångskostnader (dir. 2024:39). En särskild utredare har bl.a. fått i uppdrag att se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden. I  uppdraget ingår bl.a. att föreslå åtgärder för att skapa en mer ändamålsenlig kostnadskontroll över statens utgifter för rättsliga biträden, i syfte att, med utgångspunkt i rätten till en rättvis rättegång, säkerställa en god hushållning med allmänna medel. Hur systemet för digitala kostnadsräkningar utformas är i vissa avseenden avhängigt de förslag som denna utredning lämnar. Domstolsverket ska därför, i genomförandet av uppdraget, föra en nära dialog med utredningen.

Laddar...