Remiss promemoria Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande Diarienummer: U2016/03174/UF

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 11 november 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.