Remiss från Socialdepartementet

Remiss MFDs rapport En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Diarienummer: S2016/04598/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Myndigheten för delaktighets (MFD) rapport En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle.

Ladda ner:

I rapporten lämnar MFD förslag på hur framtidens funktionshinderspolitik kan bli mer effektiv och systematisk. Rapporten är resultatet av det uppdrag regeringen gav myndigheten i maj 2015.

MFD föreslår bland annat:

  • att riksdagen beslutar om ett nytt reviderat mål för politikområdet baserad på Sveriges åtaganden i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • en tydligare styrning av funktionshinderspolitiken genom att utveckla förordningen 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken.
  • att regeringen beslutar om en ny strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken.
  • elva prioriterade samhällsområden som grund för strategin samt
  • effekt- och resultatmål för varje samhällsområde.

Sista dag att svara på remissen är fredagen den 30 december 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Rapport: En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet