Remiss av Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning Diarienummer: U2016/05785/F

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 7 april 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1. Justitiekanslern
2. Socialstyrelsen
3. Inspektionen för vård och omsorg
4. Läkemedelsverket
5. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
6. Statens medicinsk-etiska råd
7. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
8. Ekonomistyrningsverket
9. Arbetsgivarverket
10. Statskontoret
11. Uppsala universitet
12. Lunds universitet
13. Göteborgs universitet
14. Umeå universitet
15. Linköpings universitet
16. Karolinska institutet
17. Vetenskapsrådet
18. Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
19. Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
20. Regionala etikprövningsnämnden i Lund
21. Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
22. Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
23. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
24. Centrala etikprövningsnämnden
25. Strålsäkerhetsmyndigheten
26. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
27. Verket för innovationssystem
28. Sveriges Kommuner och Landsting
29. Skåne läns landsting
30. Stockholms läns landsting
31. Uppsala läns landsting
32. Västerbottens läns landsting
33. Västra Götalands läns landsting
34. Östergötlands läns landsting
35. Handikappförbunden
36. Nationella Biobanksrådet
37. Offentliganställdas förhandlingsråd
38. Service och kommunikationsfacket
39. Svenska Läkaresällskapet
40. Sveriges akademikers centralorganisation

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.