Remiss av Promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde Diarienummer: N2017/04541/RS

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Pm 2017:28 En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 2 oktober 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1. Umeå tingsrätt
2. Kammarrätten i Göteborg
3. F örvaltningsrätten i Härnösand
4. Åklagarmyndigheten
5. Eko brottsmyndigheten
6. Säkerhetspolisen
7. Polismyndigheten
8. Datainspektionen
9. Tullverket
10. Skatteverket
11. Länsstyrelsen i Stockholms län
12. Länsstyrelsen i Skåne län
13. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
14. Länsstyrelsen i Norrbottens län
15. Kungl. Biblioteket
16. Vetenskapsrådet
17. Naturvårdsverket
18. Havs- och vattenmyndigheten
19. Post- och telestyrelsen
20. Trafikverket
21. Transportstyrelsen
22. Sveriges geologiska undersökning
23. Patent- och registreringsverket
24. Patentombudsnämnden
25. Bolagsverket
26. Verket för innovationssystem (Vinnova)
27. Tillväxtverket
28. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys)
29. Regelrådet
30. Skogsstyrelsen
31. Statens jordbruksverk
32. Sveriges lantbruksuniversitet
33. Statens veterinärmedicinska anstalt
34. Livsmedelsverket
35. Lantmäteriet
36. Riksarkivet
3 7. Sametinget
38. Hi3GAB
39. Internetstiftelsen i Sverige
40. IT & Telekomföretagen
41. Lantbrukarnas Riksförbund
42. Metria
43. Postnord Sverige AB
44. Research Institutes of Sweden (RISE)
45. Swedish Incubators & Science Parks (SISP)
46. Swedish Space Corporation (SSC)
4 7. Svea skog
48. Svensk handel
49. Svenska Djurskyddsföreningen
50. Svenska samernas riksförbund (SSR)
51. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
52. Teknikföretagen
53. Tele2 AB
54. Telenor AB
55. Telia Company AB
56. Teracom

Genvägar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.