Remiss av Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling Diarienummer: Ju2017/05005/L6

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 22 november 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.