Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 Diarienummer: M2017/02561/Ee

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen för Energimarknadsinspektionens rapport: Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 10 januari 2018.

Publiceringen av remissvaren på denna webbplats görs enbart för att göra det lättare för allmänheten att ta del av svaren. Alla svar och yttranden med anledning av remissen - även yttranden som inte publiceras på webbplatsen - finns med i underlaget för de politiska beslut som remissen föranleder. Om remissen rör lagförslag som granskas av Lagrådet, finns alla yttranden också med i underlaget för Lagrådets granskning.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.