Remiss av promemorian Om behörighet att undervisa i specialskolan Diarienummer: U2018/02429/S

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat promemorian Om behörighet att undervisa i specialskolan.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 20 juni 2018.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.