Remiss av Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen Diarienummer: Ju2018/04247/L5

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för remitterad promemoria Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen, Ds 2018:34.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
12 november 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.